meir-logo-small.png
Screenshot_1.jpg
לוגו.png
 
 
 
 
ח/500 בחולון, עורך דין יוסף גיא מוסרי: "מגרשים מאוחדים מבטיחים הימנעות מהליך של פירוק שיתוף המקרקעין במתחם"

תופעה שכיחה הקיימת במגרשים המשלבים בעלי זכויות ללא עניין משותף ומביאה, ברוב המקרים, ל"רכישה עוינת" על ידי הצד החזק במגרש, כלומר הקבלן או היזם. גם בכל הקשור להיטלי ההשבחה יש להתאגדות הבעלים יתרון גדול. לדברי מוסרי, מגרשים מאוחדים מאפשרים הגשת התנגדות כוללת להפחתת חיוב ההשבחה, מאחר שההליך מתנהל על ידי שמאי אחד מטעם הבעלים. בנוסף, כך נחסך סכום גדול שישולם לשמאי המכריע, שכן הוא מתחלק בין כל הבעלים. קרא עוד >>

הזמנה להגשת העדפות ובקשות לתכנית איחוד וחלוקה, מתחם שדה דב

10/04/2019 חלוקה ואיחוד פנייה זו הינה לבעלי זכויות בתחום תכנית תא/4444, שהינה תכנית מתאר מקומית החלה על הגושים והחלקות כמפורט באתר רשות מקרקעי ישראל, הופקדה לאחרונה ומייעדת את שטחה לאיחוד וחלוקה בעתיד (להלן: "התכנית המתארית"). על פי התכנית המתארית המופקדת יקודמו שלוש תכניות מפורטות למתחמים שנקבעו שכל אחת מהן תכלול הוראות לאיחוד וחלוקה. התכנית המפורטת הראשונה מקודמת בימים אלה בוועדה למתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל), ומספרה תמ"ל 3001, מתחם אשכול.  קרא עוד >>

הכנסת אישרה: אם אין זכויות בנייה – אין היטל השבחה

היטל השבחה הנובע מתוכניות כוללניות ישולם רק עם מימוש זכויות הבנייה ותוכניות מפורטות מתאימות ■ ח"כ יואב קיש: "עושים סדר במלחמתם של אנשים קשי יום שהרשויות מתעמרות בהם בלא מעט מקרים ולא יודעות לעשות עימם צדק"  קרא עוד >>

מערב חולון: אזהרה לבעלי הקרקעות ההיסטוריים במתחם

בימים אלה אושרה באופן סופי תכנית הבנייה מערב חולון. התכנית כוללת אלפי יחידות דיור לבנייה, אך אלה יחולקו בין בעלי עשרות אלפי חלקות קטנות רובן בשטח של כ- 345 מ"ר לכל חלקה - מדובר בבעלי המגרשים ההיסטוריים במתחם  קרא עוד >>

ראש עיריית חולון: "התוכנית של ח' 500 אושרה. אנחנו עכשיו יורדים לתכנון מפורט כמו שעשינו ב-ח 300"

כשהתחלנו, הכל היה חולות . בח' 500 יוקמו  15,000 יחידות דיור, מהן 2,000 יוקצו רק לדיור בר השגה, לזכאי משרד השיכון.  קרא עוד >>

תוכניות בניין עיר- תכנית מתאר מקומית ח/500 - דרום חולון

סטטוס תוכנית - בתוקף. פיתוח אזור דרום חולון ושילובו בתכנון העירוני הכולל תוך חיזוק בסיסה התכנוני, חברתי ‏ וכלכלי של העיר, ובכלל זה תכנון מתארי של אזורי מגורים (לבנייה רוויה ולבנייה צמודת ‏ קרקע) תעסוקה, מסחר ומשרדים, בנייני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים וקרית ספורט ‏ מטרופולינית, פארק עירוני, מערכת דרכים, מרכז תחבורה, תשתיות ומתקנים הנדסיים ‏ ועוד.  קרא עוד >>

מנהל התכנון - תכנון זמין, פרסום לאישור תכנית ח' 500 בעיתונים 10.01.2018 

תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו. הוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות התכנית - מאושרות - חתום קרא עוד >>

זכאי מחיר למשתכן חוששים: "הכסף יהיה תקוע 9 שנים"

"גם אם נזכה, הדירה תהיה מוכנה רק עוד ארבע שנים, ואם נזכה במקום שבו לא נרצה לגור אלא להשכיר - נוכל למכור את הדירה רק עוד חמש שנים. בעצם הכסף שלנו יהיה תקוע תשע שנים, וזה לא שאנחנו בלתי מוגבלים בכסף"  קרא עוד >>

באגף הכלכלן הראשי מנסים להשיב מדוע ערך הקרקע בת"א והסביבה עלה בעשור האחרון בשיעור כפול מערך הדירות"

מתברר שבעשור האחרון עלה שווי הקרקעות ב–212% — עלייה כפולה מזו של שווי הדירות בישראל באותה עת. האי־שוויון ההוני, בגלל ההחזקה בקרקע, מרקיע שחקים בישראל, והופך את תל אביב למדינת עשירים נפרדת.  קרא עוד >>

 
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

© כל הזכויות שמורות לפיק"א איגוד בעלי המגרשים